Bảng 1001 kí tự đặc biệt đầy đủ

Bảng 1001 kí tự đặc biệt đầy đủ

Bảng kí tự đặc biệt là những mã chữ Unicode theo kí hiệu thống nhất trên toàn cầu, hiển thị nhất quán trên các hệ điều hành, thiết bị di động với hơn 96000 mã chữ, phiên bản mới nhất là Unicode® 13.0.0 công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

[generator_text_symbol]

Những kí tự đặc biệt phổ biến

Danh sách những kí tự hay kí hiệu được Unicode phát hành phù hợp hiển thị trên các thiết bị di động, hệ điều hành. Tuy nhiên các kí tự này thường hiển thị tốt nhất trên hệ điều hành IOS 10, và Android là 6.0 trở lên.

[wpse_comment_form]

Bảng kí tự đặc biệt chữ cái

Chữ A

Chữ A là chữ đầu tiên trong bản chữ cái tiếng Việt theo mã hóa Unicode, cũng là chữ được sử dụng nhiều nhất trong các chữ khác. Hiện tại có rất nhiều kiểu nghệ thuật cho kí tự đầu tiên này. Mời bạn cùng theo dõi.

Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ rất đẹp
Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ rất đẹp

α 4 Á ค ä á Λ ム ⓐ Ⓐ ᴀ ɐ ą α ɑ ɑ ɑ λ ๖ۣۜA A a α ά 🄰 ᗩ ⒜ A꙰ a̫ ѧ A͙ ã̰ A͜͡ ą ꍏ A⃟ A҉  A⃗ A͛ A⃒ Ꭺ a̸ λ ɑ ᴬ ą A̺͆ A͟ a̲̅ A⃣ a̾ [̲̅a̲̅] ä̤ Aཽ Δ A҉ A⃜ Ꭿ A͎ Ꭿ A̐ Aྂ A༶ A⃕ A∞ A͚ A⃒ Aཽ A༙ A͓̽ ᴀ ᾰ A̝ ム̝ ム A҈ ᗩ Aི ɑ A͒ A̬̤̯ ค ᗛ a 🅐 Ḁͦ @ A͟͟ å Ă α Ă λ A̤̮ A⃘ A᷈ A͆ Ꮨ 🄰 ศ a̠ A̸͟͞

Chữ B

в 8 ß ๒ b b B 乃 ⓑ Ⓑ ʙ b ҍ ß β ɓ ß ß ๖ۣۜB B b β β 🄱 ᗷ ⒝ B꙰ b̫ ɞ B͙ b̰̃ B͜͡ ც ꌃ B⃟ B҉ B⃗ B͛ B⃒ b b̸ B ҍ ᴮ ɓ B̺͆ B͟ b̲̅ B⃣ b̾ [̲̅b̲̅] b̤̈ Bཽ β B҉ B⃜ ℬ B͎ Ᏸ B̐ Bྂ B༶ B⃕ B∞ B͚ B⃒ Bཽ B༙ B͓̽ ʙ ♭ B̝ 乃̝ 乃 B҈ ᕊ Bི ɓ B͒ B̬̤̯ ๒ ᗷ в 🅑 B̥ͦ ♭ B͟͟ ɞ B̆ ɓ B̆ B B̤̮ B⃘ B᷈ B͆ Ᏸ 🄱 ๖ b̠ B̸͟͞

Chữ C

¢ ( Č ς ċ ć ᄃ c © Ⓒ c ɔ ç ☪ ℭ ɕ ɔ ͼ ๖ۣۜC C c ς ς 🄲 ᑕ ⒞ C꙰ c̫ c̫ C͙ c̰̃ C͜͡ ƈ ꉓ C⃟ C҉ C⃗ C͛ C⃒ Ꮯ c̸ ₡ ϲ ᶜ ç C̺͆ C͟ c̲̅ C⃣ c̾ [̲̅c̲̅] c̤̈ Cཽ C C҉ C⃜ ℂ C͎ Ꮳ C̐ Cྂ C༶ C⃕ C∞ C͚ C⃒ Cཽ C༙ C͓̽ ᴄ ḉ C̝ c̝ c C҈ ᙅ Cི ɕ C͒ C̬̤̯ ς Č c 🅒 C̥ͦ ☾ C͟͟ ċ C̆ ɕ C̆ ₡ C̤̮ C⃘ C᷈ C͆ Ꮸ 🄲 ໒ c̠ C̸͟͞

Chữ D

∂ d Ď ๔ d d D d ⓓ Ⓓ ᴅ d ժ ð ɗ ɖ ɖ ɖ ๖ۣۜD D d δ δ 🄳 ᗪ ⒟ D꙰ d̫ Ԁ D͙ d̰̃ D͜͡ ɖ ꀸ D⃟ D҉ D⃗ D͛ D⃒ Ꭰ d̸ Ð ժ ᴰ d̾ D̺͆ D͟ d̲̅ D⃣ d̾ [̲̅d̲̅] d̤̈ Dཽ D D҉ D⃜ ⅅ D͎ Ꮄ D̐ Dྂ D༶ D⃕ D∞ D͚ D⃒ Dཽ D༙ D͓̽ ᴅ ᖱ D̝ d̝ d D҈ ᖙ Dི Ƌ D͒ D̬̤̯ ๔ Đ d 🅓 D̥ͦ ∂ D͟͟ Ԁ D̆ δ D̆ Ð D̤̮ D⃘ D᷈ D͆ Ꭰ 🄳 อ d̠ D̸͟͞

Chữ E

є 3 Ĕ є ë é Σ 乇 ⓔ Ⓔ ᴇ ǝ ҽ ℯ ℰ ε є ɛ ๖ۣۜE E e ε έ 🄴 E ⒠ E꙰ e̫ є E͙ ḛ̃ E͜͡ ɛ ꍟ E⃟ E҉  E⃗ E͛ E⃒ Ꭼ e̸ E ҽ ᴱ ę E̺͆ E͟ e̲̅ E⃣ e̾ [̲̅e̲̅] ë̤ Eཽ Σ E҈ E⃜ ℰ E͎ Ꮛ E̐ Eྂ E༶ E⃕ E∞ E͚ E⃒ Eཽ E༙ E͓̽ ᴇ ḙ E̝ 乇̝ 乇 E҈ ᙓ Eི ɛ E͒ E̬̤̯ є ℨ ə 🅔 E̥ͦ ☰ E͟͟ є Ĕ ε Ĕ E E̤̮ E⃘ E᷈ E͆ Ꮛ 🄴 ཛ e̠ E̸͟͞

Chữ F

ƒ f Ŧ Ŧ f f F キ Ⓕ Ⓕ ғ ɟ ƒ ꜰ ℱ ʄ ɟ ʄ ๖ۣۜF F f f f 🄵 ᖴ ⒡ F꙰ f̫ ғ F͙ f̰̃ F͜͡ ʄ ꎇ F⃟ F҉ F⃗ F͛ F⃒ f f̸ ₣ ƒ ᶠ ƒ F̺͆ F͟ f̲̅ F⃣ f̾ [̲̅f̲̅] f̤̈ Fཽ Ғ F҉ F⃜ ℱ F͎ Ꮄ F̐ Fྂ F༶ F⃕ F∞ F͚ F⃒ Fཽ F༙ F͓̽ ғ ḟ F̝ キ̝ キ F҈ ℱ Fི ʄ F͒ F̬̤̯ Ŧ F ғ 🅕 F̥ͦ ∱ F͟͟ ғ F̆ ƒ F̆ ₣ F̤̮ F⃘ F᷈ F͆ F 🄵 f f̠ F̸͟͞

Chữ G

ɢ 9 Ğ ﻮ ġ g G g ⓖ Ⓖ ԍ ɓ ℊ ջ ɕ ɠ ɠ ɡ ๖ۣۜG G g ɠ ɠ 🄶 G ⒢ G꙰ g̫ ɢ G͙ g̰̃ G͜͡ ɠ ꁅ G⃟ G҉ G⃗ G͛ G⃒ Ꮆ g̸ G ց ᴳ ɠ G̺͆ G͟ g̲̅ G⃣ g̾ [̲̅g̲̅] g̤̈ Gཽ G G҉ G⃜ Ꮆ G͎ Ꮆ G̐ Gྂ G༶ G⃕ G∞ G͚ G⃒ Gཽ G༙ G͓̽ ɢ ❡ G̝ g̝ g G҈ ᘐ Gི ɠ G͒ G̬̤̯ g Ꮆ g 🅖 G̥ͦ g G͟͟ ɢ Ğ ɡ Ğ G G̤̮ G⃘ G᷈ G͆ Ꮆ 🄶 g g̠ G̸͟͞

Chữ H

н h Ĥ ђ h h Ή ん ⓗ Ⓗ н ɥ հ ɦ ɦ ɦ ħ ɧ ๖ۣۜH H h ɧ ɧ 🄷 ᕼ ⒣ H꙰ h̫ һ H͙ h̰̃ H͜͡ ɧ ꃅ H⃟ H҉  H⃗ H͛ H⃒ h h̸ Ҥ հ ᴴ ђ H̺͆ H͟ h̲̅ H⃣ h̾ [̲̅h̲̅] ḧ̤ Hཽ H H҉ H⃜ ℋ H͎ Ꮒ H̐ Hྂ H༶ H⃕ H∞ H͚ H⃒ Hཽ H༙ H͓̽ ʜ ℏ H̝ ん̝ ん H҈ ᖺ Hི ɦ H͒ H̬̤̯ ♄ ℌ н 🅗 H̥ͦ ♄ H͟͟ һ H̆ հ H̆ Ҥ H̤̮ H⃘ H᷈ H͆ H 🄷 ཏ h̠ H̸͟͞

Chữ I

ι ! Ĩ เ ï í I ノ ⓘ Ⓘ ι ı ì ¡ ¡ ı ɨ ɩ ๖ۣۜI I i ί ί 🄸 I ⒤ I꙰ i̫ ı I͙ ḭ̃ I͜͡ ı ꀤ I⃟ I҉ I⃗ I͛ I⃒ Ꭵ i̸ ł í ᴵ į I̺͆ I͟ i̲̅ I⃣ i̾ [̲̅i̲̅] ï̤ Iཽ I I҉ I⃜ ℐ I͎ i I̐ Iྂ I༶ I⃕ I∞ I͚ I⃒ Iཽ I༙ I͓̽ ɪ ! I̝ ノ̝ ノ I҈ ᓮ Iི ɨ I͒ I̬̤̯ ί Ĭ ι 🅘 I̥ͦ ί I͟͟ ı Ĭ ί Ĭ ł I̤̮ I⃘ I᷈ I͆ I 🄸 ར i̠ I̸͟͞

Chữ J

נ j Ĵ ן j j J フ ⓙ Ⓙ נ ɾ ʝ ℑ ℑ ʝ ɬ ɫ ๖ۣۜJ J j ʝ ʝ 🄹 ᒍ ⒥ J꙰ j̫ j J͙ j̰̃ J͜͡ ʝ ꀭ J⃟ J҉ J⃗ J͛ J⃒ j j̸ J յ ᴶ ʝ J̺͆ J͟ j̲̅ J⃣ j̾ [̲̅j̲̅] j̤̈ Jཽ J J҉ J⃜ Ꭻ J͎ Ꮰ J̐ Jྂ J༶ J⃕ J∞ J͚ N⃒ Jཽ J༙ J͓̽ ᴊ ♩ J̝ フ̝ フ J҈ ᒎ Jི ϳ J͒ J̬̤̯ j ℑ j 🅙 J̥ͦ j J͟͟ j J̆ յ J̆ J J̤̮ J⃘ J᷈ J͆ Ꮰ 🄹 j j̠ J̸͟͞

Chữ K

к k Ķ к k k K ズ ⓚ Ⓚ κ ʞ ҟ ƙ ƙ ƙ ƙ ƙ ๖ۣۜK K k κ κ 🄺 K ⒦ K꙰ k̫ ҡ K͙ k̰̃ K͜͡ ƙ ꀘ K⃟ K҉ K⃗ K͛ K⃒ Ꮶ k̸ ƙ Ƙ ᴷ ķ K̺͆ K͟ k̲̅ K⃣ k̾ [̲̅k̲̅] k̤̈ Kཽ Ҝ K҉ K⃜ Ꮶ K͎ Ꮶ K̐ Kྂ K༶ K⃕ K∞ K͚ K⃒ Kཽ K༙ K͓̽ ᴋ к K̝ ズ̝ ズ K҈ Ḱ Kི ƙ K͒ K̬̤̯ ƙ Ƙ ĸ 🅚 K̥ͦ ƙ K͟͟ ҡ K̆ Ƙ K̆ ƙ K̤̮ K⃘ K᷈ K͆ K 🄺 K k̠ K̸͟͞

Chữ L

ℓ 1 Ĺ l l l ᄂ レ ⓛ Ⓛ ʟ l Ӏ ℒ £ ɭ ł ɮ ๖ۣۜL L l ɭ ɭ 🄻 ᒪ ⒧ L꙰ l̫ ʟ L͙ l̰̃ L͜͡ Ɩ ꒒ L⃟ L҉ L⃗ L͛ L⃒ Ꮮ l̸ Ł Ӏ ᴸ ɭ L̺͆ L͟ l̲̅ L⃣ l̾ [̲̅l̲̅] l̤̈ Lཽ L L҉ L⃜ ℒ L͎ l L̐ Lྂ L༶ L⃕ L∞ L͚ L⃒ Lཽ L༙ L͓̽ ʟ ℓ L̝ レ̝ レ L҈ ᒪ Lི ƚ L͒ L̬̤̯ l Ĺ l 🅛 L̥ͦ ᒪ L͟͟ Ŀ L̆ ʆ L̆ Ł L̤̮ L⃘ L᷈ L͆ L 🄻 ʆ l̠ L̸͟͞

Chữ M

м m M ๓ m m M ᄊ ⓜ Ⓜ м ɯ ണ ℳ ლ ɷ ɱ ɰ ๖ۣۜM M m ɱ ɱ 🄼 ᗰ ⒨ M꙰ m̫ ṃ M͙ m̰̃ M͜͡ ɱ ꎭ M⃟ M҉  M⃗ M͛ M⃒ m m̸ M ʍ ᴹ ɱ M̺͆ M͟ m̲̅ M⃣ m̾ [̲̅m̲̅] m̤̈ Mཽ M M҉ M⃜ ℳ M͎ m M̐ Mྂ M༶ M⃕ M∞ M͚ M⃒ Mཽ M༙ M͓̽ ᴍ Պ M̝ ʍ̝ ʍ M҈ ᙢ Mི ɱ M͒ M̬̤̯ ๓ Ṁ м 🅜 M̥ͦ ɱ M͟͟ ṃ M̆ ʍ M̆ M M̤̮ M⃘ M᷈ M͆ M 🄼 ฅ m̠ M̸͟͞

Chữ N

и n Ń ภ n ń П 刀 ⓝ Ⓝ ɴ n ղ ท ղ ռ ɲ ɳ ๖ۣۜN N n η ή 🄽 ᑎ ⒩ N꙰ n̫ ṅ N͙ ñ̰ N͜͡ ŋ ꈤ N⃟ N҉ N⃗ N͛ N⃒ Ꮑ n̸ ₦ ղ ᴺ ŋ N̺͆ N͟ n̲̅ N⃣ n̾ [̲̅n̲̅] n̤̈ Nཽ Π N҉ N⃜ ℕ N͎ Ꮑ N̐ Nྂ N༶ N⃕ N∞ N͚ N⃒ Nཽ N༙ N͓̽ ɴ ℵ N̝ 刀̝ 刀 N҈ ᘉ Nི ɲ N͒ N̬̤̯ ภ Ŋ n 🅝 N̥ͦ n N͟͟ ṅ N̆ η N̆ ₦ N̤̮ N⃘ N᷈ N͆ Ꮑ 🄽 ས n̠ N̸͟͞

Chữ O

σ 0 Ő ๏ ö ő Ө o ⓞ Ⓞ o o օ ℴ ❍ σ ø σ ๖ۣۜO O o σ ό 🄾 O ⒪ O꙰ o̫ ȏ O͙ õ̰ O͜͡ ơ ꂦ O⃟ O҉ O⃗ O͛ O⃒ Ꮎ o̸ Ø օ ᴼ ǫ O̺͆ O͟ o̲̅ O⃣ o̾ [̲̅o̲̅] ö̤ Oཽ Ω O҉ O⃜ Ꮎ O͎ Ꮻ O̐ Oྂ O༶ O⃕ O∞ O͚ O⃒ Oཽ O༙ O͓̽ ᴏ ✺ O̝ O̝ O O҈ ට Oི ɵ O͒ O̬̤̯ ๏ Ɵ o 🅞 O̥ͦ ☯ O͟͟ ọ Ŏ σ Ŏ Ø O̤̮ O⃘ O᷈ O͆ Ꭷ 🄾 ๑ o̠ O̸͟͞

Chữ P

ρ p P ק p p P ア ⓟ Ⓟ ᴘ d ք ℘ ρ ρ ρ ρ ๖ۣۜP P p ρ ρ 🄿 ᑭ ⒫ P꙰ p̫ ƿ P͙ p̰̃ P͜͡ ℘ ᖘ P⃟ P҉  P⃗ P͛ P⃒ Ꮲ p̸ P Թ ᴾ ƥ P̺͆ P͟ p̲̅ P⃣ p̾ [̲̅p̲̅] p̤̈ Pཽ P P҉ P⃜ ℙ P͎ Ꮅ P̐ Pྂ P༶ P⃕ P∞ P͚ P⃒ Pཽ P༙ P͓̽ ᴘ ℘ P̝ ア̝ ア P҈ ᖰ Pི ϼ P͒ P̬̤̯ Թ Ƥ p 🅟 P̥ͦ Թ P͟͟ ƿ P̆ Թ P̆ P P̤̮ P⃘ P᷈ P͆ Ꭾ 🄿 ♇ p̠ P̸͟͞

Chữ Q

q q Q ợ q q Q q ⓠ Ⓠ Q b զ Ҩ Q Q Q Q ๖ۣۜQ Q q q q 🅀 ᑫ ⒬ Q꙰ q̫ զ Q͙ q̰̃ Q͜͡ զ ꆰ Q⃟ Q҉  Q⃗ Q͛ Q⃒ q q̸ Q զ ᵟ ʠ Q̺͆ Q͟ q̲̅ Q⃣ q̾ [̲̅q̲̅] q̤̈ Qཽ Q Q҉ Q⃜ ℚ Q͎ Ꮔ Q̐ Qྂ Q༶ Q⃕ Q∞ Q͚ Q⃒ Qཽ Q༙ Q͓̽ ǫ ǭ Q̝ q̝ q Q҈ Ⴓ Qི ɋ Q͒ Q̬̤̯ ợ Q q 🅠 Q̥ͦ q Q͟͟ q Q̆ զ Q̆ Q Q̤̮ Q⃘ Q᷈ Q͆ Q 🅀 q q̠ Q̸͟͞

Chữ R

я r Ŕ г r ŕ Я 尺 ⓡ Ⓡ ʀ ɹ ɾ ℛ ℜ ɾ ɾ ɾ ๖ۣۜR R r ɾ ɾ 🅁 ᖇ ⒭ R꙰ r̫ я R͙ r̰̃ R͜͡ ཞ ꋪ R⃟ R҉ R⃗ R͛ R⃒ Ꮢ r̸ Ʀ ɾ ᴿ ŗ R̺͆ R͟ r̲̅ R⃣ r̾ [̲̅r̲̅] r̤̈ Rཽ R R҉ R⃜ ℛ R͎ ᖇ R̐ Rྂ R༶ R⃕ R∞ R͚ R⃒ Rཽ R༙ R͓̽ ʀ Ի R̝ 尺̝ 尺 R҈ ᖇ Rི ɾ R͒ R̬̤̯ г Ʀ r 🅡 R̥ͦ ☈ R͟͟ ŗ R̆ ɾ R̆ Ʀ R̤̮ R⃘ R᷈ R͆ R 🅁 ཞ r̠ R̸͟͞

Chữ S

ѕ 5 Ś ร s ś Ƨ 丂 ⓢ Ⓢ s s ʂ ₷ ꜱ ꜱ ꜱ ꜱ ๖ۣۜS S s ʂ ʂ 🅂 ᔕ ⒮ S꙰ s̫ ṡ S͙ s̰̃ S͜͡ ʂ ꌗ S⃟ S҉  S⃗ S͛ S⃒ s s̸ $ Տ ˢ ş S̺͆ S͟ s̲̅ S⃣ s̾ [̲̅s̲̅] s̤̈ Sཽ S S҉ S⃜ Ѕ S͎ Ꭶ S̐ Sྂ S༶ S⃕ S∞ S͚ S⃒ Sཽ S༙ S͓̽ s ṧ S̝ 丂̝ 丂 S҈ ᔕ Sི ʂ S͒ S̬̤̯ ร Ṩ ѕ 🅢 S̥ͦ $ S͟͟ ṡ S̆ ς S̆ $ S̤̮ S⃘ S᷈ S͆ Ꭶ 🅂 ຮ s̠ S̸͟͞

Chữ T

т 7 Ť t t t Ƭ イ ⓣ Ⓣ т ʇ է Շ ζ ŧ ʈ ʈ ๖ۣۜT T t τ τ 🅃 T ⒯ T꙰ t̫ ṭ T͙ t̰̃ T͜͡ ɬ ꓄ T⃟ T҉ T⃗ T͛ T⃒ Ꮖ t̸ Ŧ Ե ᵀ ţ T̺͆ T͟ t̲̅ T⃣ t̾ [̲̅t̲̅] ẗ̤ Tཽ T T҉ T⃜ Ꮖ T͎ Ꮏ T̐ Tྂ T༶ T⃕ T∞ T͚ T⃒ Tཽ T༙ T͓̽ ᴛ т T̝ イ̝ イ T҈ Ʈ Tི ʈ T͒ T̬̤̯ t Ŧ т 🅣 T̥ͦ ☨ T͟͟ ṭ T̆ ϯ T̆ Ŧ T̤̮ T⃘ T᷈ T͆ T 🅃 ₮ t̠ T̸͟͞

Chữ U

υ u Ú ย ü ú Ц u ⓤ Ⓤ u n մ ų ʊ υ υ ʉ ๖ۣۜU U u μ ύ 🅄 ᑌ ⒰ U꙰ u̫ ȗ U͙ ṵ̃ U͜͡ ų ꀎ U⃟ U҉ U⃗ U͛ U⃒ u u̸ U մ ᵁ ų U̺͆ U͟ u̲̅ U⃣ u̾ [̲̅u̲̅] ṳ̈ Uཽ U U҉ U⃜ U U͎ Ꮜ U̐ Uྂ U༶ U⃕ U∞ U͚ U⃒ Uཽ U༙ U͓̽ ᴜ ṳ U̝ u̝ u U҈ ᕰ Uི ự U͒ U̬̤̯ ย Ự υ 🅤 U̥ͦ ☋ U͟͟ ȗ Ŭ մ Ŭ U Ṳ̮ U⃘ U᷈ U͆ U 🅄 ມ u̠ U̸͟͞

Chữ V

ν v V ש v v V √ ⓥ Ⓥ v ʌ ѵ ϑ ҩ ѵ √ ʋ ๖ۣۜV V v ν ν 🅅 ᐯ ⒱ V꙰ v̫ ṿ V͙ ṽ̰ V͜͡ ۷ ᐯ V⃟ V҉ V⃗ V͛ V⃒ Ꮙ v̸ V ѵ ᵁ w V̺͆ V͟ v̲̅ V⃣ v̾ [̲̅v̲̅] v̤̈ Vཽ ∇ V҉ V⃜ Ꮙ V͎ Ꮙ V̐ Vྂ V༶ V⃕ V∞ V͚ V⃒ Vཽ V༙ V͓̽ ᴠ ṽ V̝ √̝ √ V҈ ᙡ Vི ʋ V͒ V̬̤̯ v Ʋ v 🅥 V̥ͦ ✔ V͟͟ ṿ V̆ ѵ V̆ V V̤̮ V⃘ V᷈ V͆ Ꮴ 🅅 v v̠ V̸͟͞

Chữ W

ω w Ŵ ฬ w w Щ w ⓦ Ⓦ w ʍ ധ ώ ω ω ώ ω ๖ۣۜW W w ω ώ 🅆 ᗯ ⒲ W꙰ w̫ ẇ W͙ w̰̃ W͜͡ ῳ ꅏ W⃟ W҉  W⃗ W͛ W⃒ Ꮃ w̸ ₩ ա ᵂ w W̺͆ W͟ w̲̅ W⃣ w̾ [̲̅w̲̅] ẅ̤ Wཽ Ш W҉ W⃜ Ꮗ W͎ Ꮿ W̐ Wྂ W༶ W⃕ W∞ W͚ W⃒ Wཽ W༙ W͓̽ ᴡ ω W̝ w̝ w W҈ w Wི ϣ W͒ W̬̤̯ ฬ ϖ w 🅦 W̥ͦ ա W͟͟ ẇ W̆ ϖ W̆ ₩ W̤̮ W⃘ W᷈ W͆ Ꮚ 🅆 ཡ w̠ W̸͟͞

Chữ X

χ x Ж א x x X メ ⓧ Ⓧ x x × ✘ ✘ ✘ ჯ ✘ ๖ۣۜX X x χ χ 🅇 ᙭ ⒳ X꙰ x̫ × X͙ x̰̃ X͜͡ ҳ ꊼ X⃟ X҉  X⃗ X͛ X⃒ x x̸ X × ˣ ҳ X̺͆ X͟ x̲̅ X⃣ x̾ [̲̅x̲̅] ẍ̤ Xཽ X X҉ X⃜ X X͎ メ X̐ Xྂ X༶ X⃕ X∞ X͚ X⃒ Xཽ X༙ X͓̽ x ✘ X̝ メ̝ メ X҈ ჯ Xི ӝ X͒ X̬̤̯ x Ẍ х 🅧 X̥ͦ x X͟͟ × X̆ x X̆ X X̤̮ X⃘ X᷈ X͆ X 🅇 × x̠ X̸͟͞

Chữ Y

у y Ŷ ץ ÿ ý Y リ ⓨ Ⓨ ʏ ʎ վ ƴ ɣ ყ ʎ ɤ ๖ۣۜY Y y γ γ 🅈 Y ⒴ Y꙰ y̫ ʏ Y͙ ỹ̰ Y͜͡ ყ ꌩ Y⃟ Y҉  Y͛ Y⃒ Ꮍ y̸ ¥ վ ᵞ ƴ Y̺͆ Y͟ y̲̅ Y⃣ y̾ [̲̅y̲̅] ÿ̤ Yཽ Ψ Y҉ Y⃜ Ꮍ Y͎ Ꭹ Y̐ Yྂ Y༶ Y⃕ Y∞ Y͚ Y⃒ Yཽ Y༙ Y͓̽ ʏ ⑂ Y̝ リ̝ リ Y҈ ૪ Yི џ Y͒ Y̬̤̯ y Ƴ y 🅨 Y̥ͦ ¥ Y͟͟ ʏ Y̆ ψ Y̆ ¥ Y̤̮ Y⃘ Y᷈ Y͆ Ꮍ 🅈 ƴ y̠ Y̸͟͞

Chữ Z

Chữ Z là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái và có số lần sử dụng ít nhất theo thống kê của hiệp hội Unicode, dù ít được sử dụng trong văn bản hằng ngày nhưng mẫu chữ Z lại được sử dụng rất nhiều trong tạo tên nhân vật trong game.

z 2 Ź z ż ź Z 乙 ⓩ Ⓩ z z Հ ☡ ʑ ʓ ʑ ʐ ๖ۣۜZ Z z ζ ζ 🅉 ᘔ ⒵ Z꙰ z̫ ẓ Z͙ z̰̃ Z͜͡ ʑ ꁴ Z⃟ Z҉ Z⃗ Z͛ Z⃒ Ꮓ z̸ Z Հ ᶻ ʐ Z̺͆ Z͟ z̲̅ Z⃣ z̾ [̲̅z̲̅] z̤̈ Zཽ Z Z҉ Z⃜ ℤ Z͎ Ꮓ Z̐ Zྂ Z༶ Z⃕ Z∞ Z͚ Z⃒ Zཽ Z༙ Z͓̽ ᴢ ℨ Z̝ 乙̝ 乙 Z҈ ᔓ Zི ʑ Z͒ Z̬̤̯ z Ƶ z 🅩 Z̥ͦ z Z͟͟ ẓ Z̆ Հ Z̆ Z Z̤̮ Z⃘ Z᷈ Z͆ Z 🅉 ƶ z̠ Z̸͟͞

Bảng chữ cái không khó tìm trên Internet, nhưng để tìm được những bảng kí tự đặc biệt thì cần phải tổng hợp từng phong chữ phù hợp ghép lại thành 1 bảng đầy đủ và hoàn chỉnh nhất, giúp bạn có thể sử dụng những mẫu chữ cái khi tạo tên nhân vật thêm phần độc đáo, sử dụng kí hiệu trong văn bản được thuận lợi hơn.

Trong bài viết này Mobay.vn chưa thể tổng hợp toàn bộ những kí tự số hết được, bạn có thể tìm thấy những kí tự 0-9 tại bài viết kí tự đặc biệt số rất đầy đủ nhé.

Minh Châu

Là cô gái sinh viên đam mê công nghệ, ham học hỏi, sống tại Cần Thơ. Thích du lịch và chơi game.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x