Cộng đồng mobile

Thẻ: thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Tin tức
Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính. Theo quy định mới, thời hạn nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố vào CSDL quốc gia về TTHC chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet) Nghị định 92 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 63 ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Theo đó, kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp lu