Cộng đồng mobile

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, thời hạn nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố vào CSDL quốc gia về TTHC chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nghị định 92 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 63 ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Theo đó, kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Nghị định cũng sửa đổi quy định hình thức công khai TTHC. Cụ thể, TTHC đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức: công khai trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC; công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố TTHC hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC.

Liên quan:  Chính phủ áp chuẩn OECD để bãi bỏ giấy phép con

Đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với CSDL quốc gia về TTHC.

Nghị định 92 cũng quy định, việc công khai TTHC có thể thực hiện theo các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan.

Đối với việc nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố, theo quy định mới tại Nghị định 92, Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập, đăng tải công khai các TTHC và văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào CSDL quốc gia về TTHC; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC.

Thời hạn nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố vào CSDL quốc gia về TTHC chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 5 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết dịnh công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 2 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Nghị định cũng sửa đổi quy định trách nhiệm quản lý CSDL quốc gia về TTHC. Theo đó, cùng với trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì CSDL quốc gia về TTHC, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cũng có trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, đánh giá, kiểm tra việc nhập, đăng tải công khai, khai thác và quản lý dữ liệu TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC.

Liên quan:  Đặc khu sẽ không hội đồng nhân dân và có đặc quyền casino

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý tài khoản đăng nhập, kiểm duyệt, đăng tải, kiểm tra, rà soát dữ liệu TTHC; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa TTHC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và TTHC được công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Nghị quyết 92 đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 20 ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

ề xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (gọi tắt là Hệ thống thông tin), VPCP có trách nhiệm xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin thống nhất trong toàn quốc; công bố công khai các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đã được cấp có thẩm quyền xử lý trên Hệ thống thông tin và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin; tổ chức kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính giữa Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương và Hệ thống thông tin.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin theo hướng dẫn của VPCP; phối hợp với VPCP để kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính giữa Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương và Hệ thống thông tin; cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống thông tin theo hướng dẫn của VPCP.

Liên quan:  Chính phủ áp chuẩn OECD để bãi bỏ giấy phép con

Theo ICTNEWS

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.